9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖRNEK GÜNLÜK PLAN

DERS PLANI

BÖLÜM I:                                                                                                                                            12–16 Şubat 2007

Dersin adı Türk Edebiyatı

Sınıf

9/C

Ünitenin Adı/No

Ünite – 3 / OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLER

Konu

I. Ünite: Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma Ve Gruplandırma

2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi

A. Metin Ve Zihniyet:

Önerilen Süre

3 Ders Saati ( 3 x 45’ )

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar

Olay çevresinde oluşan edebî metinleri kavrama:1.Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma: 2.Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi:1.Olay çevresinde oluşan metinleri gruplandırır.2.Anlatmada ve göstermede, dilde ve ifade biçiminde gerçekleşen değişiklikleri fark eder.3.Anlatmaya bağlı metinlerin hangi edebî türleri oluşturduğunu belirler. 4.Göstermeye bağlı metinlerin hangi edebî türleri ve sahne sanatlarını oluşturduğunu belirler. 

Yazıldığı dönemin zihniyetiyle metnin ilişkisini belirleme:1.Metnin yazıldığı dönemdeki hâkim zihniyeti fark eder.2.Metnin yazıldığı dönemde tartışılan sanat anlayışlarını belirler.3.Metnin yazıldığı dönemin sosyal, siyasî ve kültürel hayatının özelliklerini

Ünite Kav. ve Sembolleri/ Davranış Örüntüsü

Zihniyet, anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı edebi metin,

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Sunuş, anlatım, okuma, açıklama,örnekleme,uygulama,,özetleme,takrir,soru-cevap,buluş,inceleme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Ders Kitabı-Türk Edebiyatı Tarihi, Ders Notları, Türk Edebiyatı–9,Sözlük, Hikaye Tahlilleri, Türk Edebiyatında Roman, Türk Destanları, Slaytlar, Roman-Hikaye-Masal-Tiyatro Örnekleri

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

ü        Dikkati Çekme

Bir spor karşılaşmasının radyodan yayınlanması ile televizyondan yayınlanması anlatım yolları bakımından üzerinizde ne gibi etkiler bırakır? Sorusuyla giriş yapılacak ve beyin fırtınası yaratılmaya çalışılacaktır…

ü        Güdüleme

Sevgili öğrenciler bu haftaki derslerimizde olay çevresinde oluşan edebi metinleri tanıma ve sınıflandırma ile anlatmaya bağlı edebi metinlerde zihniyet konularını metin örnekleri  ve etkinlikler şeklinde incelemeyi öğreneceğiz…

ü        Gözden Geçirme

Belirtilen konular Köpek ( Refik Halit KARAY ), Vatan Yahut Silistre ( Namık Kemal ), Kavak Yelleri (Reşat Nuri Güntekin ) , Asiye Teyzenin Evi ( Mitat Genç ) adlı metin örnekleri üzerinde incelenecek…

ü        Derse Geçiş

SUNUŞ: İkinci yarıyılda işlenecek üniteler ve üniteler içerisinde yer alan konular hakkında kısaca bilgi verilecek

*Hafta içinde işlenecek konu/konuların ve kazanımların tanıtılması, işleniş stratejileri ve yararlanılacak materyaller hakkında sunuş yapılacak...

ANLATIM: Olay çevresinde gelişen edebi metinler konusu hakkında kısa bilgi verilmesi.

Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinler in tanıtımı ve bunların sınıflandırılması.

METİN İNCELEME: Köpek – Vatan Yahut Silistre adlı metin örneklerini okunması ve incelenmesi.

* Bu metinlerde anlatılanların nasıl dile getirildiği belirtilecek.

* Vatan Yahut Silistre adlı metnin sınıf önünde dramatize edilmesi.

* Bu metinlerin benzer ve farklı yönleri bulunacak.

ANLAMA YORUMLAMA: Verilen metin örneklerinin hangi edebi metne ait olduğu bulunacak.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:

Olay çevresinde gelişen edebi metinleri tanıma ve gruplandırma konusuyla ilgili olarak verilen soruların cevaplandırılması.

TAKRİR: İşlenen konunun soru cevap yöntemiyle tekrar edilmesi.

ANLATIM: Anlatmaya bağlı edebi metinleri inceleme yöntemi / Zihniyet

 Zihniyet konusu hakkında bilgi verilmesi.

Zihniyet” terimi ile bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünü kastedilmektedir

HAZIRLIK: Konuya giriş olarak verilen sorular cevaplandırılarak öğrencilerin dikkatleri çekilecek.

METİN İNCELEME: Kavak Yelleri ( Reşat Nuri Güntekin ) adlı metin örneği okunarak incelenecek.

ETKİNLİK: Gruplar metinde geçen kurum ve yer adlarını / metni yazıldığı dönemi bulmaya çalışırlar. Eserin yazıldığı dönemin kültür ve sanat olayları belirlenmeye çalışırlar.

ANLAMA YORUMLAMA: Asiye Teyzenin Evi adlı metin okunarak incelenecek.

ETKİNLİK: Gruplar metnin yazıldığı dönemin sosyal ve ekonomik yapısı ile sanat anlayışlarının metne nasıl yansıdığı bulmaya çalışırlar.

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME: Konuyla ilgili olarak verilen sorular cevaplandırılarak konu tekrar edilecek…

** Kazanımların değerlendirilmesi

** Haftanın analizi..

ü        Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

       (Ödev, deney, problem çözme vb.)

ü        Grupla Öğrenme Etkinlikleri

        (Proje, gezi, gözlem vb.)

ü        Özet

Olay çevresinde gelişen edebi metinler iki gruba ayrılır.

1-       Anlatmaya bağlı edebi metinler ( masal, destan, halk hikâyesi, mesnevi, manzum hikâye, hikâye, roman )

2-       Göstermeye bağlı edebi metinler

a)       Geleneksel Türk tiyatrosu ( karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Köy seyirlik Oyunları )

b)       Modern Tiyatro ( komedi, trajedi, dram )

Zihniyet:Zihniyet” terimi ile bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünü kastedilmektedir

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:

ü        Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

ü        Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

         

1-       Olay çevresinde gelişen edebi metinler kaça ayrılır? Gruplandırınız.

2-       Bu gruplandırmada neye dikkat edilmiştir?

3-       Anlatmaya bağlı edebi metinler nelerdir?

4-       Göstermeye bağlı edebi metinler nelerdir?

5-       Köpek ( Refik Halit KARAY ), Vatan Yahut Silistre ( Namık Kemal ), Kavak Yelleri (Reşat Nuri Güntekin ) , Asiye Teyzenin Evi ( Mitat Genç ) adlı metin örnekleri hangi tür metinlere örnektirler? Niçin?

6-       Asiye Teyzenin Evi adlı metin: yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik, kültürel ve sanat hayatından hangi izleri taşımaktadır?

7-       Köpek adlı metindeki kahramanın ruh portresi hakkında bilgi veriniz.

8-       Kazanımların değerlendirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

 

BÖLÜM IV

Planın Uyg. İlişkin Açıklamalar

 

 

 

                                 

                     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

 

Uygundur

 

 

Okul Müdürü

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !